Informasjon
Informasjon

Under finner du all informasjon du måtte trenge før du besøker våre Vald. Har spørsmål om valdene våre, kan du lese om dem under “Våre Vald” i hovedmenyen.

Klikk + for å lese mer under overskriftene.

Vannstand

Vannføring for Gaulfoss

Visning av vannføring i m³/s. Type: momentanverdi – vannføringen er ikke kvalitetskontrollert.

Flomstatistikk og persentiler er beregnet fra døgnmiddelvannføringer. Momentanflom vil alltid være større enn døgnmiddelflom.

Vannføringenes flomverdier lagd fra data fra og med 1908 til og med 2009 :

    • Middelflom = 757 m³/s
    • Femårsflom = 932 m³/s
    • tiårsflom = 1109 m³/s
    • femtiårsflom = 1559 m³/s

title

 

Fiskeregler

Fiskeregler for Gaula med sidevassdrag 2008-2012

Regler for fiske etter anadrome laksefisk i Gaula med sidevassdrag 2010

§ 1 Omfatter

Reglene gjelder for den lakseførende delen av Gaula med sidevassdrag.

§ 2 Fisketid
Det er tillatt å fiske etter anadrom laksefisk i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 31. august.

§ 3 Redskapsbruk 
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok (unntak Sokna-vassdraget i Midtre Gauldal). Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges.
Det skal ikke brukes agn med mer enn til sammen tre enkeltkroker eller en trippelkrok Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

I Sokna-vassdraget i Midtre Gauldal er det kun tillatt med mark og søkke samt flue. Bruk av søkke ved markfiske reguleres ved lav vannføring som hovedvassdraget.

I Gaula med sidevassdrag ble det fra sesongen 2007 automatisk innført lett fiske***) ved lav vannføring. Gaulfossen er referansepunkt. Ved 20m3 og lavere inntrer lett fiske. Dette opphører igjen ved 30m3 . Fiskerne er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på dette.

I Gaula med sidevassdrag er det i august kun tillatt med lett fiske***) unntatt Bua, der er det lett fiske fra 15. august.

*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark
**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp
***) Lett fiske er fiske med:
a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten,
b) mark med eller uten dupp.
Søkke er forbudt

§ 4 Minstemål, kvoter og gjenutsetting. 
All anadrom laksefisk med lengde mindre enn 35 cm skal settes ut igjen. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut.

Maksimal døgnkvote for laks er 1 stk. og sesongkvote for laks er 8 stk, hvor maks 4 kan være over 80 cm.
Sjøørett er fredet i Gaulavassdraget.Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Kvoten gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når døgnkvote er nådd, skal fisket i det aktuelle vassdraget avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.

Sesongkvoten er det antall fisk en person kan avlive i løpet av en sesong. Når 4 laks over 80 cm er avlivet, skal alt fiske opphøre.

Skadd fisk skal avlives. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Fisk under minstemålet (35 cm) og vinterstøing inngår ikke i kvoten når de blir levende gjenutsatt. All fisk skal innrapporteres, også gjenutsatt fisk.

Gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og i tråd med Gaula Fiskeforvaltnings retningslinjer.

 

§ 5 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer
I Storhølen nedenfor Gaulfossen er det i tiden fra 1-30 juni kun tillatt med mark uten søkke og flue.

Fra Eggafossen og ned til utløpet av hølen ca 100 meter nedenfor er det kun lett fiske i perioden 1.juni-31August.

Lett fiske er fiske med:
a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten,
b) mark med eller uten dupp.
Søkke er forbudt.

Det er forbudt å fiske i fisketrapper, fiskerenner og konstruksjoner som har til hensikt å lette fiskegangen. Dette gjelder Fløyfossen og Gammelbrufossen i Bua.

§ 6 Fiske etter rømt oppdrettsfisk 
For å beskatte rømt oppdrettsfisk, kan fylkesmannen åpne for fiske etter anadrome laksefisk ut over ordinær fisketid. Fylkesmannen bestemmer i samråd med den lokale fiskeforvaltning og den aktuelle kommune om et slikt fiske skal åpnes, hvilke elvestrekninger fisket skal omfatte, tidsrommet for fisket og hvilke redskap som skal benyttes.

§ 7 Desinfisering av fiskeredskap 
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.

§ 8 Gytebestandsmål

Innen utgangen av juli skal man foreta en bestandsvurdering med sikte på å sette i verk ekstraordinære tiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke vil bli nådd.

§ 9 Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende desinfisering er kr. 3000,-, for andre overtredelser kr 1000,-. Utleier / kortselger har plikt til å kontrollere om fiskeren har løst Fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest.§ 10 Ikrafttreden 
Reglene trer i kraft 15. april 2010.