Fiskeregler
Fiskeregler Gaula

Fisketider

Laks:

fra 1. juni til 31. august

Gaula Elveierlag har revidert fiskereglene for 2019. Følgende regler er fastsatt for fiske etter anadrome laksefisk i Gaula med sideelver.

Alle fiskere skal hvert år registrere seg på nytt i Laksebørsen før fisket starter.

Detaljert info om innleveringspunkter og desinfiseringsstasjoner finnes på gaula.no.
§ 1 Fisketid

Se over. Sjø- og brunørret er fredet.

 

§ 2 Redskapsbruk

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler med maks en trippelkrok (unntak Sokna). Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges.
Det skal ikke brukes agn med mer enn en enkeltkrok, en dobbelkrok eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjør kastevekten, dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

I sidevassdraget Sokna er det kun tillatt med mark med søkke og flue.

I Gaula med sidevassdrag blir det automatisk innført lett fiske***) ved lav vannføring. Gaulfossen er referansepunkt. Ved 20m3 og lavere inntrer lett fiske. Dette opphører igjen ved 25m3. I Sokna innføres lett fiske automatisk når vannføring kommer under 3m3. Måler ved Hugdal bru er referansepunkt. Lett fiske kan også bli innført i andre deler av vassdraget på kort varsel. Stopp i fisket kan i svært spesielle tilfeller innføres i vassdraget på bakgrunn av lav vannføring og høye vanntemperaturer. Dette blir i så fall kunngjort på gaula.no. Ordningen med lett fiske gjelder ikke nedstrøms utløp Hølbekken. Fiskerne er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert på bestemmelser knyttet til lett fiske.

*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark,

**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp
***) Lett fiske er fiske med:
a) flue hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten, b) mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt

Bruk av undervannsdrone er forbudt.
§ 3 Fangstkvoter

Kvote for avlivet laks er maks 1 stk pr døgn, 2 stk pr uke og 4 stk pr sesong. Man kan maks avlive 1 laks over 80 cm. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres. Det er personen som kroker fisken som må ta den på kvoten.
Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Ved bruk av døgnkort gjelder ukekvoten fra første døgn og påfølgende 6 dager. Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Ukeskvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av en uke (fiskeuke). Fiskeuken følger ukesangivelsen på fiskekortet. For sesongkort følges ukesnummeret. Når ukeskvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil ny fiskeuke starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

§ 4 Maksmål og minstemål

All laks under 35 cm skal settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. All sjø- og brunørret skal settes levende ut. All hunnlaks skal fra og med 1. juli til og med 31. august settes levende ut igjen. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut. Er man i tvil om fisken vil overleve en gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres før fisket gjenopptas. Innlevering skal skje innen 24 timer etter fangst. Fisken går ikke på kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder både laks og ørret. Dette gjelder også ved feilbedømmelse av kjønn hos laks. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten.

Retningslinjer for fiskerens håndtering og innlevering av fisk:

• Ilandført fisk skal bløgges, så raskt som mulig.

• Ikke la fisken bli liggende på bakken

• I den grad det er mulig unngås direkte kontakt med jord.

• All direkte håndtering av fisken skal foregå med god håndhygiene.

• Fisken legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og fisken transporteres og leveres umiddelbart til mottaksstasjon.

• Dersom umiddelbar transport til mottaksstasjon ikke er mulig, må fisken bringes på midlertidig kjøling/innfrysing.

• Krav til kjølelagring er max 4°C.

• Fryselagring skal foregå ved -18°C, eller kaldere.
§ 5 Fangstrapportering

All laks og ørret skal fortløpende innrapporteres til Laksebørsen (senest innen 12 timer), også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde; dato, vald, art, vekt, kjønn, lengde, fiskerens fulle navn, telefonnr, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Fiskeren er ansvarlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle fangstopplysninger vil bli publisert på www.gaula.no. Gaula.no forbeholder seg retten til videre bruk av bilder. Fiskeren har ansvaret for å ta og innlevere skjellprøver av all avlivet laks. Skjellene legges i skjellkonvolutt der all etterspurt informasjon skal registreres. Skjellkonvolutten skal leveres til godkjent oppsamlingspunkt innen to døgn.
§ 6 Regulering av fiske ved fosser, stryk og bruer

I Storhølen nedenfor Gaulfossen er det i tiden fra 1-30 juni kun tillatt med mark uten søkke og flue.
Fra Eggafossen og ned til utløpet av hølen ca 100 meter nedenfor er det kun lett fiske ***) i perioden 1. juni-31. August.

Det er forbudt å fiske fra bruer og brukonstruksjoner. Det er også forbudt å fiske i fisketrapper og konstruksjoner som har til hensikt å lette fiskegangen.

§ 7 Desinfisering av fiskeredskap

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres på godkjent desinfiseringsstasjon i Gauldalen før bruk i Gaula. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller. Desinfisering er gratis for alle under 18 år.
§ 8 Gjenutsetting

Gjenutsetting skal foregå så skånsomt som mulig og ihht Gaula Fiskeforvaltning sine retningslinjer, se gaula.no.

§ 9 Straffebestemmelser

Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for brudd på fiskereglene er kr 4000,-, med unntak for kvotebrudd og medvirkning til kvotebrudd som er kr 8000,-. Personer som blir tatt for kvotebrudd eller uakseptabel adferd bli bortvist for to år fra Verdalselva, Stjørdalselva, Orkla og Gaula. Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Utestengte fiskere er selv ansvarlig for å avstå fra fiske. Dersom dette ikke blir overholdt vil utestengelsen utvides. Manglende innlevering av skjellprøve kvalifiserer til gebyr på kr 1000,- pr manglende skjellprøve.  Eier/utleier/kortselger har plikt til å orientere om gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst fiskeravgift og har gyldig desinfiseringsattest ihht gjeldende regelverk. Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for Sør-Trøndelag tingrett.

§ 10 Ikrafttreden

Reglene trer i kraft 15. mai 2019.